دوره های ترمیک کودکان

کتاب های First Friend برای سنین 7 تا 9 سال

ویژگی کتاب:

  1. مناسب ترین کتاب برای کودکان
  2. اولین کتاب برای آشنایی اولیه زبان دوم
  3. تاکید بر یادگیری کلمات در جمله
  4. تاکید بر یادگیری زبان دوم از طریق شعر و فعالیتهای بدنی